Regulamin i zasady korzystania z serwisu

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej (dalej zwana: Serwis) jest Pink Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Matuszewska 20, 03-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112339, z kapitałem zakładowym 50000 zł wpłacony w całości o numerze NIP 5261037341 (dalej zwanym Administratorem)
 2. Osoba korzystająca z Serwisu (dalej zwana Użytkownikiem) oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i ogląda zamieszczone materiały o treści erotycznej i pornograficznej wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest skorzystanie z ofert towarzyskich osób trzecich.
 4. W Serwisie prezentowane są treści o różnorodnej tematyce (w tym przeznaczone i skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich) o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Administratora i/lub podmiotów lub osób trzecich.
 5. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
 6. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy regulamin poprzez korzystanie z tej strony internetowej.
 7. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu.

 

§2
OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i klipów wideo prezentowanych na łamach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Serwisu, należą do Administratora i/lub do podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do niego ani jego poszczególnych elementów. w szczególności:
  1. użytkownicy Serwisu mogą korzystać z jego elementów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Administratora
  2. poza przypadkami określonymi w §2 pkt. 2.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Administratora zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Serwisie:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym regulaminie, Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu w jakiejkolwiek formie.

 

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Serwisu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Serwisie przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści lub usług udostępnianych w Serwisie są podane w Polityce prywatności. Polityka prywatności jest dostępna pod adresem http://polskiseks.pl/polityka-prywatności

 

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownikom zabrania się dostarczania treści niezgodnej z polskim prawem.
 3. >W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu i/lub działania na szkodę Administratora lub Serwisu, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do strony.

 

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 

 1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i/lub niezakłóconej dostępności do Serwisu, w szczególności gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy i modyfikacji Serwisu oraz z przyczyn niezależnych od Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych na łamach Serwisu oraz za wszelkie treści rozpowszechniane przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

§6
REGULAMIN SERWISU

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w każdej chwili. Wszelkie zmiany wchodzą w życie i są wiążące z dniem ich opublikowania.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się ze zmianami w regulaminie na bieżąco.